Dẫn từ từ 8,4g hỗn hợp X gồm but1en và but2en lội chậm qua bình định đun dịch Br2 khi kết thúc phản ứng thấy cod 24g br phản ứng. Xác định thành phần

Question

Dẫn từ từ 8,4g hỗn hợp X gồm but1en và but2en lội chậm qua bình định đun dịch Br2 khi kết thúc phản ứng thấy cod 24g br phản ứng. Xác định thành phần phần trăm khối lượng but-1-en và but-2-en có trong hỗn hợp X

in progress 0
Skylar 1 tháng 2021-10-27T07:22:46+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-27T07:24:27+00:00

  Gọi a, b là mol but-1-en, but-2-en

  => $56a+ 56b= 8,4$    (1) 

  $n_{Br_2}= 0,15 mol$ 

  => $a+b= 0,15$             (2)

  (1)(2) => hệ vô số nghiệm (??)

  0
  2021-10-27T07:24:41+00:00

  Đáp án:

   Sai đề

  Giải thích các bước giải:

   Câu này sai đề

  Vì hai chất but-1-en và but-2-en đều có công thức phân tử là \({C_4}{H_8}\)

  Nếu gọi số mol 2 chất lần lượt là x, y.

  \( \to 56x + 56y = 8,4 \to x + y = 0,15{\text{ mol}}\)

  Cho hỗn hợp tác dụng với brom, cả 2 chất đều tác dụng theo tỉ lệ 1:1

  \({C_4}{H_8} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_4}{H_8}B{r_2}\)

  \( \to {n_{B{r_2}}} = {n_X} = x + y = \frac{{24}}{{80.2}} = 0,15\)

  Do vậy có vô số nghiệm.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )