Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội vào sự phát triển đất nước t

Question

Đảng và Nhà nước ta đã vận dụng quy luật về mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội vào sự phát triển đất nước trong thời gian qua như thế nào?

in progress 0
Harper 2 tháng 2021-10-13T18:16:12+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T18:17:59+00:00

  – Nhà nước với tư cách là một yếu tố cơ bản của kiến trúc thượng tầng, luôn có tác động toàn diện tới mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế XH.
  – Không ngừng đổi mới hệ thống chính trị, nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân, nâng cao vai trò của tổ chức quần chúng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
  – Phát triển văn hoá, xây dựng văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc nhằm không ngừng nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân……..

  ***Chúc bạn học tốt***

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )