Đánh giá công lao của HCM đối vs sự ra đời của đảng cộng sản

Question

Đánh giá công lao của HCM đối vs sự ra đời của đảng cộng sản

in progress 0
Sarah 4 tháng 2021-09-02T14:39:52+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-02T14:41:18+00:00

  Bác Hồ có vai trò to lớn và là vị lãnh tụ đối với sự ra đời của đảng cộng sản 

  sự chuẩn bị về mặt chính trị 

  sự chuẩn bị về mặt tổ chức 

  sự chuẩn bị về mặt tư tưởng 

  Noi theo học thuyết của Lê – nin

  Triệu tập hội nghị thành lập đảng 

  0
  2021-09-02T14:41:27+00:00

  – Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc: Từ năm 1911 đến năm 1920, Nguyễn Ái Quốc đi từ chủ nghĩa yêu nước đến chủ nghĩa Mác – Lênin và tìm ra con đường cứu nước cho dân tộc Việt Nam: con đường cách mạng vô sản.

  -Noi theo học thuyết của Lê – nin

  -Giusp phát triển đất nc

  – Chuẩn bị về tư tưởng chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng

  – Triệu tập và chủ trì hội nghị thành lập Đảng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )