đặt các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến unit 7,8,9 lớp 7

Question

đặt các câu hỏi và câu trả lời liên quan đến unit 7,8,9 lớp 7

in progress 0
Valentina 17 phút 2021-09-16T03:21:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T03:22:49+00:00

  1. Which festivel do you like best? ( lễ hội nào mà bạn thích nhất? )

  ⇒I like halloween

  2. What do people do to celebrate? (mọi người làm gì trong lễ hội? )

  ⇒They will disguise themselves characters in horror movies and will knock on doorstep to ask for gifts

  3. Where is it held? (Nó được tổ chức ở đâu? )

  ⇒Have you held all over the world

  4. How long does it last? (nó kéo dài khoảng bao lâu? )

  ⇒It laster for one day

  5. what kind of film is it? (thể loại phim đó là phim gì? )

  ⇒It’s a comdy romamtic

  6. Who does it start? (ai là diễn viên chính trong bộ phim?)

  -It start Daniel Craig

   CHÚC BẠN HỌC TỐT NHA! ^-^

  0
  2021-09-16T03:22:49+00:00

  Unit 7 :

  How far is it from Ha Noi to Hai Phong ?

  =>It is about 200km from Ha Noi to Hai Phong 

  (cấu trúc câu hỏi và trả lời về khoảng cách )

  They used to go to school on foot .

  (cấu trúc used to +V nguyên )

  Unit 8 :

  Although/Though/Eventhough he is so young , he performs excellently 

  => In spite of /Despite being so young , he performs excenllty 

  (cấu trúc although/though/eventhough đổi thành in spite of / despite )

  What kind of flim is it ?

  => It’s a comedy 

  (cấu trúc hỏi về thể loại phim )

  Unit 9 :

  When is the festival of the sun held ?

  => The festival of the sun is held on Jun 24th 

  ( cấu trúc hỏi về thời gian tổ chức lễ hội )

  How often the festival  celebrate ? 

  => The festival takes place every year

  ( cấu trúc hỏi về lễ hội thường tổ chức vào lúc nào )

  TEAM STAR 
  Xin câu trlhn cho nhóm ọ 

  Cảm ơn bạn nhìu ^^

  Sắp thi rồi chúc bạn thi tốt và đạt kết quả cao nha

  #yuingaiyeu#

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )