Đặt vào 2 dấu bếp điện loại 220V-1000W 1 hiệu điện thế 220V để đung sôi 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 25°c. Thời gian cần để đung là bao nhiêu giây

Question

Đặt vào 2 dấu bếp điện loại 220V-1000W 1 hiệu điện thế 220V để đung sôi 2 lít nước ở nhiệt độ ban đầu là 25°c. Thời gian cần để đung là bao nhiêu giây. Giúp mik vs.

in progress 0
Eva 2 giờ 2021-09-07T10:02:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T10:04:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước để nước sôi là:

  Q1=m.c.(t2-t1)=2.4200.75=630000 J

  Ta có: Q1/Q2=0,9

  => Q2=700000

  <=>Q2=I^2.R.t=700000

  Q2=1000.t=700000

  =>t=700 s

   

  0
  2021-09-07T10:04:26+00:00

  Đáp án :

  t = 700 s

  Giải thích các bước giải : 

    Tóm tắt : 

  U = 220 V

  V = 2l –> m = 2 kg

  t°₁ = 25°C 

  t°₂ = 100°C 

  ∆t° = t°₂ – t°₁ = 100°C – 25°C = 75 °C

  H = 90%

  c = 4200J/kg.K

  t = ? 

                                    

                                 GIẢI:

  Nhiệt lượng thu vào của nước từ 25°C đến 100°C là :

    Q???? = m.c.∆t° => Q????  = 2.4200.75 

                          => Q????  = 630000 (J ) 

  Nhiệt lượng toả ra của bếp điện là : 

  H = Q???? /Qt ×100 

  =>  Qt = Q???? ×100/90 <=> Qt = 700000 (J) 

  Theo định luật Jun – LenXo

   Ta có : Qt = I².R.t = ???? .t 

  => t = Qt/????  => t = 700000/1000 = 700s

  Vậy thời gian cần để đun là 700 giây 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )