Đầu năm học Nam đem một số tiền mua sách,bút và vở.Số tiền mua sách bằng 5/7 số tiền mua bút và vở.Số tiền mua bút bằng 2/3 số tiền mua vở.Biết rằng s

Question

Đầu năm học Nam đem một số tiền mua sách,bút và vở.Số tiền mua sách bằng 5/7 số tiền mua bút và vở.Số tiền mua bút bằng 2/3 số tiền mua vở.Biết rằng số tiền mua sách nhiều hơn số tiền mua bút là 110000₫.Hỏi số tiền mua sách,bút và vở là bao nhiêu?

in progress 0
Maria 4 ngày 2021-12-06T13:57:13+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T13:58:39+00:00

  Tiền Sách = `5/7` tiền bút + vở

  Vậy tiền mua sách gồm `5` phần của tổng số tiền đã mua.

  Và tiền mua bút và Vở gồm `7` phần. 

  Tiền bút = `2/3` tiền vở

  Phân số chỉ tổng số phần của bút và vở:

  `2 + 3 = 5` ( phần ) 

  So với tổng thì số phần vở mua: 

  `7 ÷ 5 × 3 = 21/5` ( phần

  So với tổng thì số phần bút mua:

  `7 ÷ 5 × 2 = 14/5` ( phần ) 

  So với tổng thì số phần sách mua:

   `21+14=35×5/7=25` ( phần )

  Vậy theo đề bài ta có thể thấy: Nam mua sách hết `25` phần tiền; mua bút `14` phần `&` mua vở `21` phần tổng số tiền của mình.

  Phân số chỉ tiền mua sách hơn tiền mua bút: 

  `25 – 14 = 11` ( phần ) 

  Số tiền mua bút: 

  `110000 ÷ 11 × 14 = 140000` ( đồng ) 

  Số tiền mua vở: 

  `110000 ÷ 11 × 21 = 210000` ( đồng ) 

  Số tiền mua sách: 

  `11000 ÷ 11 × 25 = 250000` ( đồng )

  Số tiền mua sách, bút `&` vở:

   `250000+140000+210000=600000` ( đồng )

     Đáp số: `600000` đồng

   

  0
  2021-12-06T13:58:57+00:00

  $\text{Tiền sách =}$ $\dfrac{5}{7}$ $\text{tiền bút + tiền vở}$

  $\text{Tiền bút =}$ $\dfrac{2}{3}$ $\text{tiền vở}$

  $\text{Tỉ số giữa tổng và số bút:}$

  $7:(2+3)×3=\dfrac{7}{5}× 3=\dfrac{21}{5}(số tiền)$ 

  $\text{Tỉ số giữa tổng và vở:}$

  $7:(2+3)×2=\dfrac{7}{5}× 2=\dfrac{14}{5}$ 

  $\text{(*)}$ $21× \dfrac{5}{7}=15(phần)$ 

  $\text{Vậy theo tỉ số của bút và vở thì số tiền sách là 15+14=29(phần)}$

  $\text{Số tiền mua sách là:}$

  $\dfrac{110.000}{29-21}× 29=398.750đ$ 

  $\text{Số tiền mua vở là:}$

  $\dfrac{110.000}{29-21}× 14=192.500đ$ 

  $\text{Số tiền mua bút là:}$

  $\dfrac{110.000}{29-21}×21=288.750đ$ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )