Dãy các số tự nhiên được viết ra thành một dãy vô hạn trên đường thẳng: 1234567891011121314-. (1) Hỏi số ở vị trí thứ 1000 trong dãy trên là số nào

Question

Dãy các số tự nhiên được viết ra thành một dãy vô hạn trên đường thẳng:
1234567891011121314….. (1)
Hỏi số ở vị trí thứ 1000 trong dãy trên là số nào?
Em hãy làm bài này bằng cách dùng suy luận logic

in progress 0
Cora 4 tháng 2021-08-22T14:58:01+00:00 1 Answers 41 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:59:46+00:00

  Đáp án: 3

   

  Giải thích các bước giải:

  var st,s:ansistring;
      i:longint;
  begin
          for i:=1 to 10000 do
                  begin
                          str(i,s);
                          st:=st+s;
                  end;
          write(st[1000]);
          readln;
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )