Dãy chất nào dưới đây chỉ chứa hiđrocacbon no? A.CH3,C2H6,C3H9,C4H10 B.C2H6,C4H10,C5H12,C7H14 C.C2H6,C4H10,C5H12,C6H14 D.CH3,C2H6,C5H12,C6H14

Question

Dãy chất nào dưới đây chỉ chứa hiđrocacbon no?
A.CH3,C2H6,C3H9,C4H10
B.C2H6,C4H10,C5H12,C7H14
C.C2H6,C4H10,C5H12,C6H14
D.CH3,C2H6,C5H12,C6H14

in progress 0
Melody 1 tháng 2021-11-10T20:11:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:13:08+00:00

  Đáp án: C

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-10T20:13:39+00:00

  Đáp án:

  A

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )