Dãy Fibonacy có hai phần tử đầu là 1, 1. Các phần tử sau bằng tổng hai phần tử đứng ngay trước nó: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, … Viết chương trình in

Question

Dãy Fibonacy có hai phần tử đầu là 1, 1. Các phần tử sau bằng tổng hai phần tử
đứng ngay trước nó: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …
Viết chương trình in ra dãy Fibonacy có phần tử lớn nhất nhỏ hơn n?

in progress 0
Aaliyah 5 tháng 2021-07-19T10:02:59+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-19T10:04:12+00:00

  Hướng dẫn:
  – Cần hai biến F_1 và F có giá trị đầu là 1, 1.
  – Thực hiện lặp cho đến khi F >= n.
  – Do yêu cầu chỉ in các số bé hơn n nên khi in cần thêm một lệnh kiểm tra.
  .Mã chương trình:
  Program Fi_Bo_na_xi;
  Var n, F_2,F_1, F: Longint;
  Begin
   Write(‘Nhap n: ‘);Readln(n);
   F_1:=1; F_2:=1;
   Write(F_2,’;’,F_1,’;’);
   Repeat
   F:=F_2+F_1; if F< n then Write(F,’;’);
   F_2:=F_1; F_1:=F;
   Until F>n;

  chúc bn hc tốt @ nguyễn thanh bảo kha @ love you

  0
  2021-07-19T10:04:16+00:00

  Đáp án:

  Hướng dẫn:
  – Cần hai biến F_1 và F có giá trị đầu là 1, 1.
  – Thực hiện lặp cho đến khi F >= n.
  – Do yêu cầu chỉ in các số bé hơn n nên khi in cần thêm một lệnh kiểm tra.
  .Mã chương trình:
  Program Fi_Bo_na_xi;
  Var n, F_2,F_1, F: Longint;
  Begin
   Write(‘Nhap n: ‘);Readln(n);
   F_1:=1; F_2:=1;
   Write(F_2,’;’,F_1,’;’);
   Repeat
   F:=F_2+F_1; if F< n then Write(F,’;’);
   F_2:=F_1; F_1:=F;
   Until F>n

   

  Chúc bạn có một ngày vui vẻ, sức khỏe dồi dào và luôn được điểm 10.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )