Đề 1 :Viết chương trình dãy số A a)in ra màn hình các dãy số lẽ b)Tính tổng các số lẽ A(sử dụng câu lệnh while..do) c)tìm số lớn nhất,vị trí lớn nhất

Question

Đề 1 :Viết chương trình dãy số A
a)in ra màn hình các dãy số lẽ
b)Tính tổng các số lẽ A(sử dụng câu lệnh while..do)
c)tìm số lớn nhất,vị trí lớn nhất
Đề 2:Viết chương trình dãy số A
a)in ra màn hình các dãy số chẵn
b)tính tổng các số chẵn A((sử dụng câu lệnh while..do)
c)Giống đề 1

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-08-07T18:42:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:44:11+00:00

  ĐỀ 1:

  program ct;

  uses crt;

  var i,S,n,Max:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

       write(‘nhap n:=’);readln(n);

          for i:=1 to n do

  begin

       write(‘nhap mang A[‘,i,’]:=’); readln(A[i]);

  end;

     for i:=1 to n do

         if A[i] mod 2=1 then writeln(‘so le la:’,A[i]);

     S:=0; i:=0;

        while i>n do

  begin

      i:=i+1;

      if A[i] mod 2=1 then S:=S+A[i];

  end;

    writeln(‘tong la:’,S);

      Max:=A[1];

        for i:=2 to n do

           if Max<A[i] then Max:=A[i];

    writeln(‘gia tri lon nhat la:’,Max);

    writeln(‘vi tri la:’);

    for i:=1 to n do

        if A[i]= Max then write(i,’  ‘);

  readln

  end.

  ĐỀ 2:

  program ct;

  uses crt;

  var i,S,n,Max:integer;

  A:array[1..100] of integer;

  begin

  clrscr;

     write(‘nhap n:=’);readln(n);

      for i:=1 to n do

  begin

     write(‘nhap mang A[‘,i,’]:=’); readln(A[i]);

  end;

     for i:=1 to n do

       if A[i] mod 2=0then writeln(‘so chan la:’,A[i]);

     S:=0; i:=0;

       while i>n do

  begin

     i:=i+1;

     if A[i] mod 2=0then S:=S+A[i];

  end;

     writeln(‘tong la:’,S);

       Max:=A[1];

         for i:=2 to n do

            if Max<A[i] then Max:=A[i];

     writeln(‘gia tri lon nhat la:’,Max);

     writeln(‘vi tri la:’);

     for i:=1 to n do

         if A[i]= Max then write(i,’  ‘);

  readln

  end.

       

  0
  2021-08-07T18:44:15+00:00

  Đề 1:

  program ct

  uses crt;

  var A:array[1..100] of integer;

        i,n,d,max:integer;

        S:longint;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

     for i:=1 to n do

       begin

          writeln(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(A[i]);

       end;

       S:=0;

     writeln(‘Cac so le la: ‘);

     for i:=1 to n do

       if A[i] mod 2<>0 then

         begin

           write(A[i]:3);

           S:=S+A[i];

         end;

     writeln(‘Tong cac so le la: ‘,S);

       max:=A[1];

     for i:=1 to n do

       if A[i]>max then

         begin

            max:=A[i];

            inc(d);

         end;

     witeln(‘So lon nhat la: ‘,max,’ o vi tri ‘,d);

  readln;

  end.

  Đề 2:

  program ct

  uses crt;

  var A:array[1..100] of integer;

        i,n,d,max:integer;

        S:longint;

  begin clrscr;

     write(‘Nhap so phan tu: ‘); readln(n);

     for i:=1 to n do

       begin

          writeln(‘Nhap phan tu thu ‘,i,’: ‘); readln(A[i]);

       end;

       S:=0;

     writeln(‘Cac so chan la: ‘);

     for i:=1 to n do

       if A[i] mod 2=0 then

         begin

           write(A[i]:3);

           S:=S+A[i];

         end;

     writeln(‘Tong cac so chan la: ‘,S);

       max:=A[1];

     for i:=1 to n do

       if A[i]>max then

         begin

            max:=A[i];

            inc(d);

         end;

     witeln(‘So lon nhat la: ‘,max,’ o vi tri ‘,d);

  readln;

  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )