để xà phòng hóa 17,4g một este no, đơn chức, mạch hở X cần dùng 300ml dd NAOH 0,5M, thu được một ancol bậc cai nhất và một muối Y. trộn Y với vôi t

Question

để xà phòng hóa 17,4g một este no, đơn chức,
mạch hở X cần dùng 300ml dd NAOH 0,5M, thu được một ancol bậc cai nhất và một muối Y. trộn Y với vôi tôi xúc, khi đun nóng thu được một chất khí có tỉ khối hơi so với H2 bằng 8. công thức cấu tạo thu gon của X là

in progress 0
Aubrey 3 tháng 2021-09-11T10:55:01+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T10:56:06+00:00

  Đáp án:CH3COOCH2CH2CH2CH3

   

  Giải thích các bước giải:

   Ta có mol NaOH =0,15

  Theo tỉ lệ PTPỨ mol este= 0,15 =>M este= 17,4/0,15=116

  Este no đơn chức: CnH2nO2 = 116 <=>12n+2n+16.2=116

  <=>n=6

  =>CTPT: C6H12O2

  Este + NaOH —> Khí y

  0,15                        0,15 (mol)

  Tỉ khối Y/H2 = 8 => M y =8.2=16 (CH4)

  Ta có PT: CH3COONa + NaOH –> CH4 + Na2CO3 (xt: CaO, t°)

  Muối thu được là CH3COONa

  Vậy CTCT cần tìm là CH3COO(CH2)3CH3

  0
  2021-09-11T10:56:53+00:00

  Dựa vào đáp án có $este$ là $este\ no$ đơn chức mạch hở.

  $⇒ n_{este} = n_{NaOH}= 0,15 mol$

  $⇒ M_{este} = \dfrac{17,4}{0,15}= 116\ đvc$

  Gọi công thức của $este$ là $CnH_2nO_2⇒ 14n+32=116⇒n= 6⇒CT\ este$ là: $C_6H_{12}O_2$

  Vì $este$ xà phòng hóa tạo $ancol$ khi $oxi$ hóa thu được $xeton$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )