Đề bài : Cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành các câu sau 1.her father is a ==

Question

Đề bài : Cho dạng đúng của từ in hoa để hoàn thành các câu sau
1.her father is a …………………… (FARM)
2.my sister is the most……………..girl in her class. (BEAUTY)
3.the teacher often punishes Nam for his (LAZY)
4.We like going in his car as he is a……………. driver (CARE)
5. AIDS is a …………………………….. disease (DANGER)
Giúp mình với mai mình phải nộp bài rồi ! Cảm ơn nhé

in progress 0
aihong 55 phút 2021-10-12T02:05:48+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T02:06:54+00:00

  1. farmer

  a + N

  2. beautiful

  be + adj

  3. laziness 

  Sở hữu cách + N.

  4. careful 

  – Tính từ đi trước để bổ nghĩa cho danh từ “driver”.

  5. dangerous 

  be + adj.

  0
  2021-10-12T02:07:33+00:00

  1.her father is a farmer

  2..my sister is the most beautiful girl in her class.

  3.the teacher often punishes Nam for his lazyness

  4.We like going in his car as he is a careful driver

  5.AIDS is a dangerous disease

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )