Đề bài: Cho mảng a gồm n phần tử kiểu nguyên có trong tệp dữ liệu DL.PAS . Lập trình thực hiện các công việc sau . Kết quả lưu trong tệp KQ. PAS 1. Đế

Question

Đề bài: Cho mảng a gồm n phần tử kiểu nguyên có trong tệp dữ liệu DL.PAS . Lập trình thực hiện các công việc sau . Kết quả lưu trong tệp KQ. PAS
1. Đếm số phần tử lẻ chia hết cho 7
2. Tính tổng các phần từ thuộc [10.30]
3. Tính trung bình cộng các phân tử âm lẻ
4. Đếm các số là số nguyên tố có trong dãy.

in progress 0
Charlie 1 năm 2021-07-23T08:39:46+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-23T08:41:00+00:00

  Chương trình:

  uses crt;
  var f1, f2: text;
      a: array[1..500] of longint;
      i,n,z,dema,demc,demd: integer; tongb: longint; tongc: real;
      lasnt: boolean;
  begin
       {Khai bao bien ghi file}
       assign(f1, ‘dl.pas’);
       reset(f1);
       assign(f2, ‘kq.pas’);
       rewrite(f2);

       {Doc du lieu}
       readln(f1,n);
       for i:=1 to n do
           readln(f1,a[i]);

       {Cau a}
       for i:=1 to n do
           if ((a[i] mod 2 = 1) and (a[i] mod 7 = 0)) then dema:=dema+1;

       {Cau b}
       for i:=1 to n do
           if ((a[i]>=10) and (a[i]<=30)) then
              tongb:=tongb+a[i];
       {Cau c}
       for i:=1 to n do
           if ((frac(a[i]/2) = -0.5) and (a[i] < 0)) then
           begin
                tongc:=tongc+a[i];
                demc:=demc+1;
           end;
       if (demc<>0) then tongc:=tongc/demc else tongc:=0;

       {Cau d}
       for i:=1 to n do
       begin
            if ((a[i] <> 0) and (a[i] <> 1)) then
            begin
                 for z:=2 to a[i]-1 do
                 begin
                      if (a[i] mod z = 0) then lasnt:=false;
                 end;
            end
            else lasnt:= false;
            if (lasnt=true) then
            begin
                 demd:=demd+1;
                 lasnt:=true;
            end
            else lasnt:=true;
       end;

       {Ghi ket qua: }
       writeln(f2, ‘Cau a: So luong phan tu le chia het cho 7 la: ‘,dema);
       writeln(f2, ‘Cau b: Tong cac so trong day co gia tri tu 10 den 30 la: ‘,tongb);
       writeln(f2, ‘Cau c: Trung binh cong cac so trong day co gia tri am la: ‘,tongc:0:0);
       writeln(f2, ‘Cau d: So luong so nguyen to: ‘,demd);
       close(f1);
       close(f2);
  end.

  ====================

  Dữ liệu vào (DL.pas)

  15
  7
  21
  14
  18
  40
  26
  -4
  -7
  2
  3
  5
  7
  12
  15
  13

  ———————-

  Đầu ra:

  Cau a: So luong phan tu le chia het cho 7 la: 3
  Cau b: Tong cac so trong day co gia tri tu 10 den 30 la: 119
  Cau c: Trung binh cong cac so trong day co gia tri am la: -7
  Cau d: So luong so nguyen to: 7

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )