Đề bài : Lúc 8 giờ, một xe tải đi từ A -> B với vận tốc là : 40km/giờ. Cùng lúc đó, một xe con đi từ B -> A với vận tốc là : 50km/giờ. Sau 2 giờ 30 ph

Question

Đề bài : Lúc 8 giờ, một xe tải đi từ A -> B với vận tốc là : 40km/giờ. Cùng lúc đó, một xe con đi từ B -> A với vận tốc là : 50km/giờ. Sau 2 giờ 30 phút thì 2 xe gặp nhau.
a, Hai xe gặp nhau lúc mấy giờ ?
b, Quãng đường AB dài mấy km ?
c, Xe con đến A lúc mấy giờ ?
d, Khi xe con đến A thì xe tải còn cách B mấy km ?

in progress 0
Daisy 3 tháng 2021-09-10T15:18:37+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T15:20:13+00:00

  a) Thời điểm hai xe gặp nhau là:

      8 giờ + 2 giờ 30 phút = 10 giờ 30 phút

  b) Đổi: 2 giờ 30 phút = 2,5 giờ

      Tổng vận tốc hai xe là:

      40 + 50 = 90 (km)

      Quãng đường AB là:

      90 × 2,5 = 225 (km)

  c) Thời gian xe con đến A là:

      225 : 50 = 4,5 giờ

      Đổi: 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

      Thời điểm xe con đến A là:

      8 giờ + 4 giờ 30 phút = 12 giờ 30 phút

  d) Khi xe con đến A thì xe tải đi được là:

      40 × 4,5 = 180 (km)

      Khi đó xe tải cách B là:

      225 – 180 = 45 (km)

      ĐS: a) 10 giờ 30 phút

            b) 225 km

            c) 12 giờ 30 phút

            d) 45 km

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )