Đề bài : Tìm x biết -2 phần 3 x = 3 phần 5

Question

Đề bài : Tìm x biết
-2 phần 3 x = 3 phần 5

in progress 0
Elliana 4 tuần 2021-07-08T17:12:14+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:13:45+00:00

  `(-2)/3 x = 3/5`

  `=> x = 3/5 : (-2)/3`

  `=> x = (-9)/10`

  Vậy `x = (-9)/10`

  0
  2021-07-08T17:13:55+00:00

  Đáp án:

  `x` `=` `9/-10`

  Giải thích các bước giải:

  `-2/3` `x` `=` `3/5`

  `x` `=` `3/5` `:` `-2/3`

  `x` `=` `3/5` `.` `-2/3`

  `x` `=` `-9/10`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )