Đề bài tìm x và y x/y = 3 / 4 x/6 = y / -8

Question

Đề bài tìm x và y
x/y = 3 / 4
x/6 = y / -8

in progress 0
Ariana 13 phút 2021-10-09T00:48:01+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-09T00:49:25+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  `a)` `x/y = 3 / 4`

  `->x=3;y=4`

  `b)` `x/6=y/(-8)`

  `->x/y=6/(-8)=(-3)/4`

  `->x=-3;y=4`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )