Đề bài:tính biểu thức a)A=2x^2 -3x+1 tại x=3, x=1/3,x=0,5

Question

Đề bài:tính biểu thức
a)A=2x^2 -3x+1 tại x=3, x=1/3,x=0,5

in progress 0
Alexandra 1 tháng 2021-11-10T20:14:30+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T20:15:41+00:00

  thay x=3

  => A = 2.3²-3.3+1 = 10

  thay x= 1/3

  => A = 2.(1/3)² – 3. 1/3+1 = 2/9

  thay x=0,5

  => A = 2.0,5²-3.0,5+1 = 0

   

  0
  2021-11-10T20:15:50+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   +) Thay `x=3` vào biểu thức ta có :

  `A=2.3^2 -3.3+1`

  `=2.9-9+1`

  `=9+1=10`

   +) Thay `x=1/3` vào biểu thức ta có :

  `A=2. (1/3 )^2 -3. 1/3+1`

  `=2. 1/9-1+1`

  `=2/9`

   +) Thay `x=0,5` vào biểu thức ta có :

  `A=2. (0,5 )^2 -3. 0,5+1`

  `=2.0,25-1,5+1`

  `=0,5-0,5=0`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )