Đề bài: Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 xâu kí tự chỉ gồm 2 loại kí tự là chữ và số. Đưa ra màn hình – Xâu vừa nhập được theo chiều ngược – Toàn

Question

Đề bài: Viết chương trình nhập từ bàn phím 1 xâu kí tự chỉ gồm 2 loại kí tự là chữ và số. Đưa ra màn hình
– Xâu vừa nhập được theo chiều ngược
– Toàn bộ các chữ cái có trong xâu

in progress 0
Daisy 4 tuần 2021-08-12T07:20:49+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-12T07:22:36+00:00

  program ct;

  uses crt;

  var i:integer;

  s:string;

  begin

  clrscrl;

  write'(nhap xau:’=);readln(s);

  for i:=length(s)  downto 1 do write(s[i]);

  writeln;

  for i:=1 to length(s) do 

  if (s[i]>=’A’) and (s[i]<=’Z’) then write(s[i])

  readln

  end.

  0
  2021-08-12T07:22:48+00:00

  uses crt;
  var s:string; i:byte;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap xau: ‘); readln(s);
     for i:=length(s) downto 1 do write(s[i]);
     writeln;
     for i:=1 to length(s) do
     if (s[i]>=’A’) and (s[i]<=’z’) then write(s[i]);
     readln
  end.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )