Để điều chế 6,72 lts khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm người ta nhiệt phân a gam thuốc tím KMnO4. a)Lập PTHH? Cho biết phản ứng vừa lập thuộc loại

Question

Để điều chế 6,72 lts khí oxi (đktc) trong phòng thí nghiệm người ta nhiệt phân a gam thuốc tím KMnO4.
a)Lập PTHH? Cho biết phản ứng vừa lập thuộc loại phản ứng nào?
b)Tính a gam KMnO4?
c)Đốt photpho rtong bình đựng khí oxi đã thu được ở phản ứng trên thu được b gam chất rắn P2O5. Tính b gam chất rắn thu được sau phản ứng?
CHO BIẾT Al=27; K=39; Mn=55; O=16; P=31; C=12.

in progress 0
Vivian 3 tuần 2021-11-19T19:40:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T19:42:12+00:00

  n_{O2}=6,72/22,4=0,3mol

  $a/$

  $2KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2$

  phản ứng trên là phản ứng phân hủy

  $b/$

  $theo$ $pt :$

  $n_{KMnO4}=2.n_{O2}=2.0,3=0,6mol$

  $⇒a=m_{KMnO4}=0,6.158=94,8g$

  $c/$

  $pthh :$

  $4P+5O2→2P2O5$

  $theo$ $pt :$

  $n_{P2O5}=2/3.n_{O2}=2/5.0,3=0,12mol$

  $⇒b=m_{P2O5}=0,12.142=17,04g$

  0
  2021-11-19T19:42:21+00:00

  a. $2KMnO_4\to K_2MnO_4+MnO_2+O_2\qquad(1)$

  Phản ứng phân hủy

  b. $n_{O_2}=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3(mol)$

  Theo PTHH $(1)\to n_{KMnO_4}=2\times n_{O_2}=2\times 0,3=0,6(mol)$
  $\to a=158\times 0,6=94,8(g)$

  c. $4P+5O_2\to  2P_2O_5\qquad(2)$

  Theo PTHH $(2)\to n_{P_2O_5}=\dfrac{2}{5}\times n_{O_2}=\dfrac 25\times 0,3=0,12(mol)$

  $\to m_{P_2O_5}=0,12\times 142=17,04(g)$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )