Để điều chế Hiđro ở phòng thí nghiệm , người ta cho 6.5gam Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl a) Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc) b) Nếu cho t

Question

Để điều chế Hiđro ở phòng thí nghiệm , người ta cho 6.5gam Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl
a) Tính thể tích khí H2 sinh ra (đktc)
b) Nếu cho toàn bộ lượng khí Hiđro trên ở đktc khử 0.15 mol CuO ở nhiệt độ cao . Tính khối lượng đồng sinh ra.
CÓ TÓM TẮT NỮA NHA

in progress 0
Margaret 2 tháng 2021-10-06T03:35:41+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T03:37:31+00:00

  Tóm tắt:

  $n_{Zn}=?$

  $a,n_{H_2}=?$

  b, Chất dư là chất nào?

  $n_{Cu}=?$

  $⇒m_{Cu}=?$

  Giải chi tiết:

  $a,PTPƯ:Zn+2HCl\xrightarrow{} ZnCl_2+H_2↑$

  $n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{H_2}=n_{Zn}=0,1mol.$

  $⇒V_{H_2}=0,1.22,4=2,24l.$

  $b,PTPƯ:CuO+H_2\xrightarrow{t^o} Cu+H_2O$

  $\text{Lập tỉ lệ:}$ $\dfrac{0,15}{1}>\dfrac{0,1}{1}$

  $Theo$ $pt:$ $n_{Cu}=n_{H_2}=0,1mol.$

  $⇒m_{Cu}=0,1.64=6,4g.$

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-10-06T03:37:39+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   Zn+2HCl->ZnCl2+H2

  0,1—————–0,1

  nZn=6,5\65=0,1 mol

  =>VH2=0,1.22,4=2,24l

  CuO_+H2-to>Cu+H2O

  0,1——0,1—-0,1

  =>CuO du2

  =>mCu=0,1.64=6,4g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )