Đề : Đốt cháy 12,4 gam photpho trong bình đựng khí oxi Thu được P2 O5 A Tính khối lượng P2 O5 thu được B Tính khối lượng đã phản ứng

Question

Đề : Đốt cháy 12,4 gam photpho trong bình đựng khí oxi
Thu được P2 O5
A Tính khối lượng P2 O5 thu được
B Tính khối lượng đã phản ứng

in progress 0
Julia 1 tháng 2021-08-11T19:03:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T19:05:05+00:00

  Đáp án:

   Mk tb trg hình nha

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-08-11T19:05:15+00:00

  Đáp án:

  `↓↓`

  Giải thích các bước giải:

  `PTHH: 4P + 5O_2 \overset{t^o}\to 2P_2O_5`

  `Mol    :   0,4`

  `a)` Ta có : `n_P=(12,4)/31=0,4 ( mol )`

  `=> n_(P_2O_5)=( 0,4 × 2)/2=0,4 ( mol )`

  `=> m_(P_2O_5)=0,4 × ( 31 × 2 + 16 × 5 ) = 56,8 ( g )`

  `b) ` Ta có : `n_(O_2) = ( 0,4 × 5 ) / 4 = 0,5 ( mol )`

  `=> m_(O_2) = 0,5 × 16 × 2 = 16 ( g )`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )