Để đốt cháy hết $1,6\ (g)$ hợp chất $Y$ cần dùng $1,2.10^{23}$ phân tử oxi, thu được khí $CO_2$ và hơi nước theo tỉ lệ số mol là $1: 2$. 1) Tính khối

Question

Để đốt cháy hết $1,6\ (g)$ hợp chất $Y$ cần dùng $1,2.10^{23}$ phân tử oxi, thu được khí $CO_2$ và hơi nước theo tỉ lệ số mol là $1: 2$.
1) Tính khối lượng khí $CO_2$ và hơi nước tạo thành?
2) Tìm công thức phân tử của $Y$, biết tỉ khối của $Y$ đối với $H_2$ bằng $8$.

in progress 0
Valentina 5 tháng 2021-07-12T08:56:13+00:00 2 Answers 22 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T08:57:26+00:00

  Đáp án:

  a) $m_{CO_2}=4,4\ (g)$

      $m_{H_2O}=3,6\ (g)$

  b) Công thức phân tử của $Y$ là $CH_4$

  Giải thích các bước giải:

  a) PTHH: $Y+O_2 \to CO_2+H_2O$

  $m_Y+m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}=1,6.32.\dfrac{1,2.10^{23}}{6.10^{23}}=8\ (g)$

  Gọi số mol của $CO_2$ là $a$

  $→$ Số mol của $H_2O$ là $2a$

  $→ 44x+18.2a=8$

  $→ a=0,1\ (mol)$

  $→ m_{CO_2}=0,1.44=4,4\ (g)$

  $→ m_{H_2O}=2.0,1.18=3,6\ (g)$

  b) $n_C=n_{CO_2}=0,1\ (mol)$

  $n_H=2n_{H_2O}=2.0,2=0,4\ (mol)$

  $m_C=0,1.12=1,2\ (g)$

  $m_H=0,4.1=0,4\ (g)$

  $→ m_Y=m_C+m_H=1,2+0,4=1,6\ (g)$

  Hợp chất $Y$ chứa hai nguyên tố $C$ và $H$

  Gọi $CTTQ$ của $Y$ là $C_aH_b$

  $→ a:b=\dfrac{1,2}{1,2}:0,4=1:4$

  $→$ Công thức phân tử của $Y$ là $(CH_4)_n$

  Vì $16n=8.2=16→n=1$

  Vậy công thức phân tử của $Y$ là $CH_4$

  0
  2021-07-12T08:57:27+00:00

  Đáp án:nO2= 0,2 mol

   

  Giải thích các bước giải: m O2= 6,4 gam=> tổng m H2O + CO2= 1,6 + 6,4= 8 gam . gọi a là nCO2 => 2a là nH2O. ta có : 44a + 36a= 8 => a= 0,1 mol => mCO2= 4,4 gam =>mH2O= 3,6 gam b. nCO2= 0,1 mol => nC= 0,1 molnH2O= 0.2 mol => nH= 0,4 mol nC:nH= 1:4 =>CTPT có dạng (CH4)n.vì M_Y= 16 <=> 16n=>n=1. => CTPT của Y là CH4.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )