đề hòa tan 3,51gam hỗn hợp A gồm Al và Mg cần dùng vừa hết 50ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 2,4m và HCl 2,1m. tính phần trăm của khối lượng A giúp em với

Question

đề hòa tan 3,51gam hỗn hợp A gồm Al và Mg cần dùng vừa hết 50ml dung dịch hỗn hợp H2SO4 2,4m và HCl 2,1m. tính phần trăm của khối lượng A
giúp em với mng :<<

in progress 0
Arianna 2 tháng 2021-10-24T23:45:52+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-24T23:47:22+00:00

  Ta có:

  nH2SO4=2,4×0,05=0,12(mol)

  nHCl=2,1×0,05=0,105(mol)

  Gọi số mol của Al là a, Mg là b

  PTPU:

  2Al+3H2SO4->Al2(SO4)3+3H2

  a        1,5a

  Mg+H2SO4->MgSO4+H2

  b          b

  =>1,5a+b=0,12 (1)

  Gọi số mol Al là x, Mg là y

  2Al+6HCl->2AlCl3+3H2

    x     3x

   Mg+2HCl->MgCl2+H2

    y       2y

  =>3x+2y=0,105 (2)

  Mặc khác ta có:

  27(a+x)+24(b+y)=3,51 (3)

  Từ (1)&(2)=> 3(a+x)+2(b+y)=0,345 (4)

  Từ (3)&(4)=> nAl=0,07

                  nMg=0,0675

  =>%mAl=0.07*27*100/3.51=53,85%

  =>%mMg=100-53,85=46,15%

  0
  2021-10-24T23:47:32+00:00

  Đáp án:

   %mAl=53,85%

  %mMg=46,15%

  Giải thích các bước giải:

   nH2SO4=2,4.0,05=0,12(mol)

   nHCl=2,1.0,05=0,105(mol)

   2Al+3H2SO4—>Al2(SO4)3+3H2

    a    1,5a

    Mg+H2SO4—>MgSO4+H2

     b      b

  =>1,5a+b=0,12 <=>3a+2b=0,24 (1)

     2Al+6HCl—>2AlCl3+3H2

        x    3x

      Mg+2HCl—>MgCl2+H2

        y     2y

  =>3x+2y=0,105(2)

  mặt khác :           27(a+x)+24(b+y)=3,51 (3)

  lấy (1)+(2) ta được:   3(a+x)+2(b+y)=0,345 (4)

  từ (3) và (4)=>  nAl=a+x=0,07

                           nMg=b+y=0,0675

  =>%mAl=$\frac{0,07.27.100}{3,51}$ =53,85%

       %mMg=100-53,85=46,15%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )