Để hòa tan vừa hết 0,1 mol của mỗi oxit FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng dung dịch HCl thì lượng HCl cần dùng lần lượt bằng: A. 0,2 mol, 0,8 mol và 0,6 mol.

Question

Để hòa tan vừa hết 0,1 mol của mỗi oxit FeO, Fe3O4 và Fe2O3 bằng dung dịch HCl thì lượng HCl cần dùng lần lượt bằng:
A. 0,2 mol, 0,8 mol và 0,6 mol.
B. 0,2 mol, 0,4 mol và 0,6 mol.
C. 0,1 mol, 0,8 mol và 0,3 mol.
D. 0,4 mol, 0,4 mol và 0,3 mol.

in progress 0
Katherine 1 tháng 2021-11-10T21:08:17+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:09:20+00:00

  Đáp án:

  A. 0,2 mol, 0,8 mol và 0,6 mol.

  Giải thích các bước giải:

  $FeO+ 2HCl \to FeCl_2+ H_2O$

  ⇒ Cần 0,2 mol HCl 

  $Fe_3O_4+ 8HCl \to 2FeCl_3+ FeCl_2+ 4H_2O$

  ⇒ Cần 0,8 mol HCl 

  $Fe_2O_3+ 6HCl \to 2FeCl_3+ 3H_2O$

  ⇒ Cần 0,6 mol HCl 

  ⇒ chọn A

  0
  2021-11-10T21:09:31+00:00

  Đáp án:

  FeO + 2HCl –> FeCl2 + H2O

  0,1 –>  0,2                               (mol)

  Fe3O4 + 8HCl –> 2FeCl3 + FeCl2 + 4H2O

  0,1     –> 0,8                                                (mol)

  Fe2O3 + 6HCl –> 2FeCl3+ 3H2O

  0,1     –>  0,6                                (mol)

  => Đáp án: $A$ 0,2 mol, 0,8 mol và 0,6 mol.

   

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )