Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng là 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho hỗn hợp A phả

Question

Để m gam bột sắt ngoài không khí, sau một thời gian sẽ chuyển thành hỗn hợp A có khối lượng là 75,2 gam gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Cho hỗn hợp A phản ứng hết với dung dịch H2SO4 đậm đặc, nóng thu được 6,72 lít khí SO2 (đktc). Giá trị của m là
sử dụng bảo toàn e

in progress 0
aikhanh 4 tháng 2021-08-11T10:28:02+00:00 2 Answers 86 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T10:29:37+00:00

  Đáp án:

   m=56

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  \text{ Quy đổi hỗn hợp A thành }hh:\,Fe(a\,mol),O(bmol)\\
  {m_{hhA}} = 75,2 \Rightarrow 56a + 16b = 75,2(1)\\
  Fe \to F{e^{ + 3}} + 3e\\
  O + 2e \to {O^{ – 2}}\\
  {S^{ + 6}} + 2e \to {S^{ + 4}}\\
  {n_{S{O_2}}} = \dfrac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3\,mol\\
  BT\,e:\,3{n_{Fe}} = 2{n_O} + 2{n_{S{O_2}}}\\
   \Leftrightarrow 3a = 2b + 0,6 \Leftrightarrow 3a – 2b = 0,6(2)\\
  (1),(2) \Rightarrow a = 1;b = 1,2\\
  {m_{Fe}} = 1 \times 56 = 56g \Rightarrow m = 56
  \end{array}\)

  0
  2021-08-11T10:29:45+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  \(\ \text{Coi hỗn hợp gồm $Fe_2O_3$ và Fe} \\\text{Gọi x,y lần lượt là số mol $Fe_2O_3$ và Fe} \\\Rightarrow 160x+56y=75,2 (1) \\\mathop{Fe}\limits^{+0}\to \mathop{Fe}\limits^{+3}+3e \\\mathop{S}\limits^{+6}+2e\to \mathop{S}\limits^{+4} \\\text{BTe} \\3n_{Fe}=2n_{SO_2} \\\Rightarrow y=n_{Fe}=0,2(mol)(2) \\\text{Từ 1 và 2} \\\begin{cases}x=0,4(mol)\\y=0,2(mol)\\\end{cases} \\\Rightarrow ∑n_{Fe}=2n_{Fe_2O_3}+n_{Fe}=1(mol) \\\Rightarrow m=1.56=56(g)\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )