để oxh hoàn toàn 8,1g KL hóa trị n cần 25,2 lít không khí đktc. tên KL đó là

Question

để oxh hoàn toàn 8,1g KL hóa trị n cần 25,2 lít không khí đktc. tên KL đó là

in progress 0
Arya 4 tuần 2021-11-12T01:13:22+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T01:14:51+00:00

  Đáp án: $Al$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{O_2}= \dfrac{25,2}{22,4}.\dfrac{1}{5}= 0,225 mol$ 

  Bảo toàn e: $n.n_R= 0,225.4= 0,9$

   $→n_R= \dfrac{0,9}{n} mol$

   $→M_R= \dfrac{8,1n}{0,9}= 9n$ 

  $n=3 \Rightarrow M_R= 27 (Al)$ 

  Vậy kim loại R là nhôm ($Al$)

  0
  2021-11-12T01:14:53+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  cậu ơi hình như đề sai mKL=81g

  gọi a là số mol;kim loại là M;no2=25,2/22,4=1,125mol

   PTHH: 4M+ nO2–> 2M2On

     4.1,125/n   1,125.            (mol)

  Theo pthh:nM=4.1,125/n

  =>M=81/4.1,125/n=18n

  Vì M kim loại hoá trị1,2,3

  xét n=1=>M=18(loại );n=2=>M=32(loại);

  n=3=>M=54(Fe)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )