để trung hòa 120 ml dung dịch CA(OH)2 người ta phải dùng 60ml dung dịch HCl 2M a/ hãy cho biết nồng độ mol của dung dịch CA(OH) 2 đã dùng là bao nhiêu

Question

để trung hòa 120 ml dung dịch CA(OH)2 người ta phải dùng 60ml dung dịch HCl 2M
a/ hãy cho biết nồng độ mol của dung dịch CA(OH) 2 đã dùng là bao nhiêu ?
b/ hãy tính khối lượng muối thu được sau phản ứng ?

in progress 0
Ximena 4 tháng 2021-08-24T20:41:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-24T20:43:10+00:00

  Đáp án:

  \( {C_{M{\text{ Ca(OH}}{{\text{)}}_2}}}= 0,5M\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \(Ca{(OH)_2} + 2HCl\xrightarrow{{}}CaC{l_2} + 2{H_2}O\)

  Ta có:

  \({n_{HCl}} = 0,06.2 = 0,12{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = \frac{1}{2}{n_{HCl}} = 0,06{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_{M{\text{ Ca(OH}}{{\text{)}}_2}}} = \frac{{0,06}}{{0,12}} = 0,5M\)

  \({n_{CaC{l_2}}} = {n_{Ca{{(OH)}_2}}} = 0,06{\text{ mol}}\)

  \( \to {m_{CaC{l_2}}} = 0,06.(40 + 35,5.2) = 6,66{\text{ gam}}\)

  0
  2021-08-24T20:43:28+00:00

  Đáp án:

  a, `C_(MCa(OH)_2)=0.5M`

  b, `m_(CaCl_2)=6.66(g)` 

  Giải thích các bước giải:

  `n_(HCl)=2·0.06=0.12(mol)`

  `PTHH:Ca(OH)_2+2HCl->CaCl_2+2H_2O`

  `Theopt:n_(Ca(OH)_2)=1/2n_(HCl)=1/2·0.12=0.06(mol)`

  `C_(MCa(OH)_2)=0.06/0.12=0.5M`

  `Theopt:n_(CaCl_2)=n_(Ca(OH)_2)=0.06(mol)`

  `m_(CaCl_2)=0.06·111=6.66(g)`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )