Để trung hòa goàn toàn 40g oleum cần 70ml dd NaOH 35% (D=1.38g/ml) thành phần phần trăm khối lượng của SO3 trong oleum Giúp mik vs …

Question

Để trung hòa goàn toàn 40g oleum cần 70ml dd NaOH 35% (D=1.38g/ml) thành phần phần trăm khối lượng của SO3 trong oleum
Giúp mik vs …

in progress 0
Alaia 5 tháng 2021-07-21T10:06:09+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-21T10:07:43+00:00

  Đáp án:

  \( \% {m_{S{O_3}}} = 15,75\% \)

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của oleum có dạng \(H_2SO_4.nSO_3\)

  Phản ứng xảy ra:

  \({H_2}S{O_4}.nS{O_3} + (2n + 2)NaOH\xrightarrow{{}}(n + 1)N{a_2}S{O_4} + (n + 2){H_2}O\)

  Ta có:

  \({m_{dd{\text{ NaOH}}}} = 70.1,38 = 96,6{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{dd\;{\text{NaOH}}}} = 96,6.35\%  = 33,81{\text{ gam}}\)

  \( \to {n_{NaOH}} = \frac{{33,81}}{{40}} = 0,84525{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{oleum}} = \frac{{{n_{NaOH}}}}{{2n + 2}} = \frac{{0,84525}}{{2n + 2}}\)

  \( \to {M_{oleum}} = 98 + 80n = \frac{{40}}{{\frac{{0,84525}}{{2n + 2}}}} = 47,323.(2n + 2)\)

  \( \to n=0,229\)

  \( \to \% {m_{S{O_3}}} = \frac{{80.0,229}}{{98 + 0,229.80}} = 15,75\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )