Đề: Viết chương trình nhập vào năm sinh của HS lớp 8/1. In ra màn hình tuổi của HS lớp 8/1 ( Pascal)

Question

Đề: Viết chương trình nhập vào năm sinh của HS lớp 8/1. In ra màn hình tuổi của HS lớp 8/1 ( Pascal)

in progress 0
Allison 4 tuần 2021-08-13T13:55:53+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:57:03+00:00

  uses crt;
  var namsinh:integer;
  begin
     clrscr;
     write(‘Nhap nam sinh cua HS lop 8/1: ‘); readln(namsinh);
     writeln;
     write(‘HS lop 8/1 nam nay ‘,2020-namsinh,’ tuoi’);
     readln
  end.

  0
  2021-08-13T13:57:28+00:00

  program lop8/1;

  uses crt;
  var ns,t:integer;
  begin clrscr;
     writeln(‘Nhap nam sinh cua HS lop 8/1: ‘); readln(ns);

       t:=2020-ns;
     write(‘Tuoi HS lop 8/1 la: ‘,t);
  readln;
  end.

  Học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )