Đem nung 36,3 gam Fe(NO3)3 sau một thời gian thu được chất rắn có khối lượng 20,1gam. Thể tích o2 thu được (đktc) là bao nhiêu

Question

Đem nung 36,3 gam Fe(NO3)3 sau một thời gian thu được chất rắn có khối lượng 20,1gam. Thể tích o2 thu được (đktc) là bao nhiêu

in progress 0
Isabelle 1 tháng 2021-09-05T17:49:06+00:00 2 Answers 21 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T17:50:25+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `4Fe(NO_3)_3→^{t^{0}} 2Fe_2O_3+12NO_2+3O_2`

  `0,15 \quad \quad \quad    0`

  `x \quad \quad \quad    x/2`

  `0,15-x \quad \quad \quad    x/2`

  Ta có: `242.(0,15-x)+80x=20,1`

  `⇒ x=0,1⇒n_{O_2}=0,15\ mol`

  `⇒ V_{O_2}=0,15.22,4=3,36\ lít`

  0
  2021-09-05T17:50:43+00:00

  $\Delta m=36,3-20,1=16,2g=m_{NO_2}+m_{O_2}$

  $2Fe(NO_3)_3\buildrel{{t^o}}\over\to Fe_2O_3+6NO_2+1,5O_2$

  Gọi x là số mol $O_2$

  $\Rightarrow n_{NO_2}=\dfrac{6x}{1,5}=4x (mol)$

  $\Rightarrow 32x+46.4x=16,2$

  $\Leftrightarrow x=0,075(mol)$

  $\to V_{O_2}=0,075.22,4=1,68l$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )