Điền dấu >; <; = (1 điểm) a) 6,009...............6,01 b) 0,735..................0,725 c) 12,849.....................12,49 d) 30,5.....................

Question

Điền dấu >; <; = (1 điểm) a) 6,009...............6,01 b) 0,735..................0,725 c) 12,849.....................12,49 d) 30,5........................30,500

in progress 0
Amara 17 phút 2021-09-07T07:51:07+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T07:52:20+00:00

  `a) 6,009<6,01`

  `b) 0,735>0,725`

  `c) 12,849>12,49`

  `d) 30,5=30,500`

  chúc học tốt

   

  0
  2021-09-07T07:53:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a)<

  b) >

  c) >

  d) =

  HỌC TỐT !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )