Điền dấu <,>,= a.7,56 ha ….756dam2 b.1/5 m3……200000 cm3 c.3 và 3/4 tấn ……3705kg d.1 giờ 14 phút…..1,5 giờ

Question

Điền dấu <,>,=
a.7,56 ha ….756dam2 b.1/5 m3……200000 cm3
c.3 và 3/4 tấn ……3705kg d.1 giờ 14 phút…..1,5 giờ

in progress 0
Adalynn 1 tháng 2021-08-31T14:19:28+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T14:20:51+00:00

  Đề: a.7,56 ha ……756dam2

  b.1/5 m3……200000 cm3

  c.3 và 3/4 tấn ……3705kg

  d.1 giờ 14 phút…..1,5 giờ

  Giải:

  a. 7,56 ha = `756 dam^2`

  Vì 7,56 ha = `7,56 hm^2` = `756 dam^2`

  ⇒ 7,56 ha = `756 dam^2`

  b. `1/5` `m^3` = 200000 `cm^3`

  Vì `1/5` `m^3` = 0,2 `m^3`; 200000 `cm^3` = 0,2 `m^3`

  ⇒ `1/5` `m^3` = 200000 `cm^3`

  c. 3`3/4` tấn > 3705kg

  Vì 3`3/4` tấn = `15/4` tấn = 3,75 tấn = 3750 kg

  ⇒ 3`3/4` tấn > 3705kg

  d. 1 giờ 14 phút < 1,5 giờ

  Vì 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút

  ⇒ 1 giờ 14 phút < 1,5 giờ

  Han@

  *Xin hay nhất cho nhóm ạ

  *Chúc bạn học tốt

  0
  2021-08-31T14:21:04+00:00

  a.

  `1ha=100dam^2`

  `→7,56ha=756dam^2`

  Vậy `7,56ha=756dam^2`

  b.

  `1m^3=1000000cm^3`

  `→1/5m^3=200000cm^3`

  Vậy `1/5m^3=200000cm^3`

  c.

  `1` tấn `=1000kg`

  `→3` tấn `=3000kg` và `3/4` tấn `=750kg`

  `→3` và `3/4` tấn `=3000+750=3750kg`

  Vậy `3` và `3/4` tấn `>3705kg`

  d.

  `1,5` giờ `=1` giờ `30` phút.

  `→1` giờ `14` phút `<1` giờ `30` phút.

  Vậy `1` giờ `14` phút `<1,5` giờ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )