Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 100A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là đ

Question

Điện phân 400 ml dung dịch CuSO4 0,2M với cường độ dòng điện 100A trong một thời gian thu được 0,224 lít khí (đktc) ở anot. Biết điện cực đã dùng là điện cực trơ và hiệu suất điện phân là 100%. Khối lượng catot tăng là:

in progress 0
Eden 3 tuần 2021-08-18T16:21:01+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:22:38+00:00

  Đáp án: $1,28g$

   

  Giải thích các bước giải:q

  $n_{CuSO_4}=0,4.0,2=0,08(mol)=n_{Cu^{2+}}$

  $n_{\text{khí}}=0,01(mol)$

  Nếu $CuSO_4$ bị điện phân hết:

  $(+) Cu^{2+}+2e\to Cu$

  $\Rightarrow n_e=0,08.2=0,16(mol)$

  $(-) 2H_2O\to 4H^++4e + O_2$

  $\Rightarrow n_{O_2}=\dfrac{n_e}{4}=0,04(mol)>0,01$

  Vậy $Cu^{2+}$ còn dư.

  Bảo toàn e: $2n_{Cu^{2+}}=4n_{O_2}$

  $\Rightarrow n_{Cu}=n_{Cu^{2+}\text{pứ}}=0,02(mol)$

  $\Delta m_{(+)}=0,02.64=1,28g$

   

  0
  2021-08-18T16:22:40+00:00

  Đáp án:

   Bạn tham khảo

  Giải thích các bước giải:

  $400ml=0,4l$

  $n_{CuSO_4}=V.C_M=0,4.0,2=0,08mol$

  $n_{O_2}=V/22,4=0,224/22,4=0,01mol$

  Ta có :$2 H _2 O → 4 H ^+ + O _2 + 4 e$

  $⇒n_e=0,04mol$

  $Cu^{2+}+2e→Cu$

  $⇒n_{Cu}=0,02mol$

  $⇒m_{catot}tăng = m_{Cu}=0,02.64=1,28g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )