Điện phân nóng chảy một muốn 11,7g halogen Nax người ta thu được 2,24 lít khí (đktc) a,xác định nguyên tố X ? b tính thế tích khí HX thu được khi ngư

Question

Điện phân nóng chảy một muốn 11,7g halogen Nax người ta thu được 2,24 lít khí (đktc)
a,xác định nguyên tố X ?
b tính thế tích khí HX thu được khi người ta cho X tác dụng với 4,48 lít khí h2 ở đktc
C,tinh tỉ lệ %các khí phản ứng?

in progress 0
Ariana 1 tháng 2021-11-06T19:50:50+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-06T19:52:06+00:00

  Đáp án:

  a,

  nX2= 2,24/22,4= 0,1 mol 

  2NaX -> 2Na+ X2 

  => nNaX= 0,2 mol 

  => M NaX= 11,7/0,2= 58,5 (NaCl)

  Vậy X là Cl

  b, 

  nH2= 0,2 mol 

  H2+ Cl2 -> 2HCl 

  => Spu dư 0,1 mol H2. Tạo 0,2 mol HCl. 

  V HCl= 4,48l 

  c, 

  %HCl= 0,2.1000,2+0,1= 66,67% 

  %H2= 33,33%

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-11-06T19:52:11+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a ,  2NaX – đpnc –> 2Na + X2 

   0,2 <————————0,1       (mol)

  n(X2) = 0,1 (mol)

  M(NaX) = 11,7/0,2 = 58,5 (g/mol) = 23+ X => X = 35,5 (g/mol) 

  => X là clo 

  b , n(H2) = 0,2 (mol) 

  H2 + Cl2 -> 2 HCl 

  0,1 ….0,1…………0,2         (mol) 

  V = 0,2 .22,4=4,48 (l) 

  c , n(H2) dư = 0,1 , n(H2) pư = 0,1 (mol0 

  => V(H2 pư ) = 50% 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )