Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 4m 7dm = …m 1m 8cm = ….m 3dm 9mm = …m 6cm = …m 8dm 2cm = …dm 3dm 4mm = …dm 72dm 6cm = …dm 45mm =.

Question

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
4m 7dm = …m
1m 8cm = ….m
3dm 9mm = …m
6cm = …m
8dm 2cm = …dm
3dm 4mm = …dm
72dm 6cm = …dm
45mm =….dm
2kg 50g = …kg
1kg 5g =…kg
930kg =…tấn
2034kg =… tấn

in progress 0
Charlie 1 giờ 2021-09-08T13:47:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T13:48:11+00:00

  4m 7dm = 4,7m

  1m 8cm = 1,08m

  3dm 9mm = 0,309m

  6cm = 0,06m

  8dm 2cm = 8,2dm

  3dm 4mm = 3,04dm

  72dm 6cm = 72,6dm

  45mm =0,45dm

  2kg 50g = 2,05kg

  1kg 5g =1,005kg

  930kg =0,93tấn

  2034kg = 2,034 tấn

   

  0
  2021-09-08T13:48:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   `4m 7dm = 4,7 m `

  `1m 8cm = 1,08m`

  `3dm 9mm= 0,309m`

  `6cm= 0,006m`

  `8dm 2cm = 8,2 cm`

  `3dm 4 mm=3,04 dm`

  `72dm 6cm = 72,6 dm`

  `45 mm= 0,45 dm`

  `2kg 50g=2,005 kg`

  `1kg 5g = 1,005 kg`

  `930 kg =0,96 tấn `

  `2034 kg = 2,034 tấn`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )