Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới: “Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi kh

Question

Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
“Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống
quý báu của ta. Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lăng, thì tinh thần ấy
lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi
sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước.”
(Ngữ văn 7- tập 2, trang 24)
Câu 1: Xác định luận điểm của đoạn văn trên.
Câu 2: Biện pháp điệp cấu trúc trong câu: “Từ xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị
xâm lăng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nó kết thành một làn sóng vô cùng mạnh
mẽ, to lớn, nó lướt qua mọi sự nguy hiểm khó khăn, nó nhấn chìm tất cả lũ bán
nước và lũ cướp nước” có tác dụng như thế nào?
Câu 3: Với hai cụm từ «lướt qua».. «nhấn chìm», tác giả đã khẳng định điều gì
về lòng yêu nước?

in progress 0
Audrey 1 năm 2021-09-18T13:46:39+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T13:48:03+00:00

                                                                   Bài làm 

                Câu 1 : Luận điểm của đoạn văn trên là ” Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước “

                Câu 2 : 

                        Tác dụng : Nhấn mạnh tinh thần yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân ta

                 Câu 3 : Với hai cụm từ đó , tác giả đã khẳng định :

  + Lòng yêu nước luôn hiện hữu trong nhân dân ta , khi đất nước bị xâm lăng , tinh thần ấy lại xôi nổi

  + Đó là một sức mạnh to lớn , chiến thắng quân giặc

  + Tinh thần đoàn kết của nhân dân là đáng quý 

                                                                    NĂM MỚI VUI TƯƠI !!

                                                                              XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN

                                                                                     $@chicong283k :))$

  0
  2021-09-18T13:48:26+00:00

  Câu 1: 

  Luận điểm : Dân ta có một lòng nồng nàn yêu nước.

  Câu 2: 

  Tác dụng: nhấn mạnh sức mạnh của lòng yêu nước và sự đoàn kết của nhân dân ta, có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ.

  Câu 3: 

  Khẳng định : lòng yêu nước nồng nàn, sục sôi của dân tộc ta.Tạo nên sức mạnh to lớn chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )