Đông Kinh nghĩa thục trong quá trình hoạt động có vai trò A: Làm thay đổi bộ mặt về văn hoá xã hội của đất nước. B: Làm cho thực dân Pháp phải hoang

Question

Đông Kinh nghĩa thục trong quá trình hoạt động có vai trò
A:
Làm thay đổi bộ mặt về văn hoá xã hội của đất nước.
B:
Làm cho thực dân Pháp phải hoang mang lo sợ.
C:
Cổ động cách mạng, phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc.
D:
Kích thích thu hút các thành viên của Việt Nam tham gia vào học.
Trả lời sai
16
Câu nói: “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam thì mới hết người Nam đánh Tây” là của ai?
A:
Nguyễn Tri Phương.
B:
Nguyễn Trung Trực.
C:
Trương Định.
D:
Trương Quyền.
Trả lời đúng
17
Tổng đốc chỉ huy thành Hà Nội khi Pháp đánh chiếm Bắc Kì lần thứ hai là
A:
viên Chưởng cơ.
B:
Nguyễn Tri Phương.
C:
Hoàng Diệu.
D:
Hoàng Tá Viêm.
Trả lời đúng
18
Vì sao cuộc khởi nghĩa Yên Thế được xem là cuộc khởi nghĩa nông dân?
A:
Cuộc khởi nghĩa mà lực lượng tham gia chủ yếu là nông dân.
B:
Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.
C:
Cuộc khởi nghĩa mà mục tiêu chủ yếu là đòi ruộng đất cho nông dân.
D:
Cuộc khởi nghĩa có nông dân tham gia dưới sự chỉ huy của văn thân sĩ phu.
Trả lời đúng
19
Cuộc kháng chiến của nhân dân ta gồm những nhiệm vụ nào sau Hiệp ước Nhâm Tuất 1862?

A:
Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến đầu hàng.
B:
Chống sự đàn áp của quân lính triều đình.
C:
Chống thực dân Pháp xâm lược.
D:
Chống sự nhu nhược, yếu hèn của vua quan nhà Nguyễn.
Trả lời đúng
20
Sau khi vua Hàm Nghi bị bắt, phong trào Cần Vương
A:
đã chấm dứt.
B:
chỉ diễn ra ở Bắc Kì.
C:
vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn.
D:
chỉ diễn ra ở Trung Kì.
Trả lời sai
21
Lí do cơ bản nào khiến các đề nghị cải cách không thể trở thành hiện thực?

A:
Triều đình bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh, từ chối mọi sự cải cách.
B:
Rập khuôn hoặc mô phỏng nước ngoài.
C:
Điều kiện nước ta có những điểm khác biệt.
D:
Chưa hợp thời thế.
Trả lời đúng
22
Đầu thế kỉ XX, trong nhận thức của các sĩ phu Việt Nam, muốn đất nước phát triển phải đi theo con đường nào?
A:
Đi theo cách mạng vô sản ở Pháp.
B:
Đi theo con đường cách mạng tháng Mười Nga.
C:
Đi theo con đường dân chủ tư sản .
D:
Đi theo con đường Duy tân của Nhật Bản.
Trả lời sai
23
Những đề nghị cải cách ở nước ta nửa cuối thế kỉ XIX có những hạn chế gì?

A:
Chưa đề xuất được biện pháp thực hiện.
B:
B.Chưa toàn diện thiên về cải cách hệ thông chính trị.
C:
Dựa trên khuôn mẫu của các cải cách ở nước ngoài.
D:
Lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại.
Trả lời đúng
24
Thắng lợi nào đã làm thất bại bước đầu âm mưu “đánh nhanh thắng nhanh” của Pháp?

A:
Chiến thắng Cầu Giấy lần I .
B:
Chiến thắng trên sông Vàm Cỏ Đông.
C:
Thắng lợi của quân và dân Đà Nẵng.
D:
Chiến thắng Cầu Giấy lần thứ II
Trả lời đúng
25
Tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam bị tác động mạnh mẽ trong những năm chiến tranh thế giới thứ nhất là do?
A:
Sự vươn lên mạnh mẽ của giai cấp tư sản người Việt.
B:
Chính quyền thực dân tăng cường khủng bố.
C:
Chính phủ Pháp tăng cường đầu tư.
D:
Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp.

in progress 0
Eden 2 tháng 2021-10-16T18:34:46+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:36:35+00:00

  15 – C: Cổ động cách mạng, phát triển văn hóa, ngôn ngữ dân tộc.

  16 – B: Nguyễn Trung Trực.

  17 – C: Hoàng Diệu.

  18 – B: Cuộc khởi nghĩa mà lãnh đạo và lực lượng tham gia khởi nghĩa đều là nông dân.

  19 – A: Chống thực dân Pháp xâm lược và chống phong kiến đầu hàng.

  20 – C: vẫn được duy trì và dần quy tụ thành những cuộc khởi nghĩa lớn.

  21 – A: Triều đình bảo thủ, bất lực trong việc thích ứng với hoàn cảnh, từ chối mọi sự cải cách.

  22 – D: Đi theo con đường Duy tân của Nhật Bản.

  23 – D: Lẻ tẻ, rời rạc, chưa xuất phát từ những cơ sở bên trong, chưa động chạm đến những vấn đề cơ bản của thời đại.

  24 – C: Thắng lợi của quân và dân Đà Nẵng.

  25 – D: Sự cướp bóc ráo riết của thực dân Pháp.

  0
  2021-10-16T18:36:39+00:00

  1.D

  2.B

  3.D

  4.C

  5.B

  6.B

  7.C

  8.A

  9.D

  10.B

  11.B

  12.D

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )