đốt 1,6 g Kim Loại R hóa trị III lấy roàn bộ sản phẩm đem tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M . xác định kim loại M đem dung

Question

đốt 1,6 g Kim Loại R hóa trị III lấy roàn bộ sản phẩm đem tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M . xác định kim loại M đem dung

in progress 0
Melanie 4 tháng 2021-08-02T11:58:46+00:00 2 Answers 140 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:59:52+00:00

  Đáp án:

   `R` là `Al`

  Giải thích các bước giải:

  *Sửa khối lượng kim loại đem nung là `1,62(g)`

   `n_{HCl}=0,18.1=0,18(mol)`

  $4R+3O_2\xrightarrow{t^o}2R_2O_3$

  `2R+6HCl->2RCl_3+3H_2`

  `R_2O_3+6HCl->2RCl_3+3H_2O`

  Ta có sơ đồ phản ứng 

  `R->RCl_3`

  Bảo toàn `Cl`

  `=>n_{RCl_3}=0,06(mol)`

  Bảo toàn `R`

  `n_{R}=n_{RCl_3}=0,06(mol)`

  `=>M_{R}=\frac{1,62}{0,06}=27` $(g/mol)$

  `=>R` là `Al`

  0
  2021-08-02T11:59:58+00:00

  Đáp án:

  $Al:$ Nhôm

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  \text{Phương trình hóa học:}\\
  \quad \rm 4R\quad + \quad 3O_2\quad \xrightarrow{\, t^\circ\,} \quad 2R_2O_3\\
  0,06\,\rm mol\xleftarrow{\qquad \qquad \qquad}0,03\, mol\\
  \quad \rm R_2O_3\quad + \quad 6HCl\quad \longrightarrow \quad 2RCl_3 \quad + \quad 3H_2O\\
  0,03\,\rm mol\longleftarrow 0,18\, mol\\
  \rm n_{HCl} = C_M\times V_{HCl} = 1\times 0,18 = 0,18\, mol\\
  \text{Theo phương trình hóa học, ta được:}\\
  \rm n_R = \dfrac13n_{HCl} = \dfrac13\times 0,18 = 0,06\, mol\\
  \Rightarrow \rm M_{R} = \dfrac{m_R}{n_R} = \dfrac{1,6}{0,06}\approx 27\quad (Al)\\

  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )