Đốt cháy 11,2g sắt trong 12,8g oxi Sau phản ứng thu được sản phẩm là oxit sắt từ Fe3O4 a) Sau phản ứng, chất nào còn dư và dư bao nhiêu mol b) Tính kh

Question

Đốt cháy 11,2g sắt trong 12,8g oxi
Sau phản ứng thu được sản phẩm là oxit sắt từ Fe3O4
a) Sau phản ứng, chất nào còn dư và dư bao nhiêu mol
b) Tính khối lượng sản phẩm thu được
c) Tinh V không khí cần dùng ở đktc

in progress 0
Cora 1 tháng 2021-07-30T04:13:18+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T04:14:26+00:00

  Đáp án:

  a, 

  `-` `O_2` dư.

  `-` `n_{O_2\ \text{(dư)}}=\frac{4}{15}\ (mol).`

  b, 

  `-` `m_{Fe_3O_4}=15,467\ (g).`

  `-` `m_{O_2\ \text{(dư)}}=8,53\ (g).`

  c, `V_{KK}=14,9335\ (l).`

  Giải thích các bước giải:

  `-` `n_{Fe}=\frac{11,2}{56}=0,2\ (mol).`

  `-` `n_{O_2}=\frac{12,8}{32}=0,4\ (mol).`

  a,

  Phương trình hóa học:

  `3Fe + 2O_2 \overset{t^o}\to Fe_3O_4`

  `-` Tỉ lệ: `n_{Fe}:n_{O_2}=\frac{0,2}{3}<\frac{0,4}{2}`

  `\to O_2` dư, `Fe` hết.

  `\to n_{O_2\ \text{(dư)}}=0,4-\frac{0,2\times 2}{3}=\frac{4}{15}\ (mol).`

  b,

  `-` Theo phương trình: `n_{Fe_3O_4}=\frac{1}{3}n_{Fe}=\frac{1}{15}\ (mol).`

  `\to m_{Fe_3O_4}=\frac{1}{15}\times 232=15,467\ (g).`

  `\to m_{O_2\ \text{(dư)}}=\frac{4}{15}\times 32=8,53\ (g).`

  c,

  `-` Theo phương trình: `n_{O_2\ \text{(phản ứng)}}=\frac{2}{3}n_{Fe}=\frac{2}{15}\ (mol).`

  `\to V_{O_2\ \text{(đktc)}}=\frac{2}{15}\times 22,4=2,9867\ (l).`

  `-` Vì thể tích khí oxi chiếm 20% thể tích không khí:

  `\to V_{KK}=\frac{2,9867}{20%}=14,9335\ (l).`

  \(\boxed{\text{LOVE TEAM}}\)

  0
  2021-07-30T04:15:17+00:00

  `n_{Fe}=\frac{11,2}{56}=0,2(mol)`

  `n_{O_2}=\frac{12,8}{32}=0,4(mol)`

  `a)` Phương trình:

  `3Fe+2O_2\overset{t^o}{\to}Fe_3O_4`

  Do : `\frac{0,2}{3}<\frac{0,4}{2}`

  `=>` Sau phản ứng , chất dư là `O_2`.

  `=> n_{O_2\text{dư}}=0,4-\frac{2}{15}=\frac{4}{15}(mol)`

  `b)` `n_{Fe_3O_4}=\frac{n_{Fe}}{3}=\frac{1}{15}(mol)`

  `=> m_{Fe_3O_4}=\frac{1}{15}.232\approx 15,5g`

  `=> m_{O_2\text{dư}}=\frac{4}{15}.32\approx 8,53g`

  `c)` `n_{O_2\text{pứ}}=\frac{2}{15}(mol)`

  `=> V_{O_2}=\frac{2}{15}.22,4\approx (l)`

  `=> V_{(kk)}=5.V_{O_2}\approx 15(l)`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )