đốt cháy 16,8 ml hỗn hợp khí metan và etilen cần phải dùng 40 ml khí oxi tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

Question

đốt cháy 16,8 ml hỗn hợp khí metan và etilen cần phải dùng 40 ml khí oxi tính phần trăm thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp

in progress 0
Lydia 2 tuần 2021-11-28T13:29:55+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-28T13:31:19+00:00

  Đáp án:

   %V CH4=61,9%: %V C2H4=38,1%

  Giải thích các bước giải:

   Gọi thể tích CH4 là x; C2H4 là y  \(\to x + y = 16,8{\text{ ml}}\)

  Phản ứng xảy ra:

  \(C{H_4} + 2{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + 2{H_2}O\)

  \({C_2}{H_4} + 3{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2C{O_2} + 2{H_2}O\)

  \(\to {V_{{O_2}}} = 2{V_{C{H_4}}} + 3{V_{{C_2}{H_4}}} = 2x + 3y = 40{\text{ ml}}\)

  Giải được: x=10,4; y=6,5.

  \(\to \% {V_{C{H_4}}} = \frac{{10,4}}{{16,8}} = 61,9\%  \to \% {V_{{C_\,}{H_4}}} = 38,1\% \)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )