đốt cháy 22.4g sắt trong kk a)tính thể tích oxi b)tính khối lượng sản phẩm c)tính thể tích kk cho Fe=56,O=16,H=1,S=32

Question

đốt cháy 22.4g sắt trong kk
a)tính thể tích oxi
b)tính khối lượng sản phẩm
c)tính thể tích kk
cho Fe=56,O=16,H=1,S=32

in progress 0
Anna 21 phút 2021-10-08T07:50:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T07:51:41+00:00

  Đáp án:

  3Fe + 2O2 -to-> Fe3O4

  0,4       4/15           2/15

  $nFe = 22,4/56 = 0,4 (mol)$

  $a/ VO2 = $$\frac{4}{15}$$.22,4 ≈ 5,97 (l)$

  $b/  mFe3O4 = $$\frac{2}{15}$$.(3.56+4.16) = 30,93 (g)$ 

  $c/$

  Vì thể tích Oxi chiếm 20% thể tích không khí

  => $Vkk = 5.VO2 = 5.5,97 = 29,85 (l)$

  0
  2021-10-08T07:52:12+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

   nFe=m:M=22,4:56=0,4mol

       4Fe + 3O2 -> 2Fe2O3

  pt: 4.     :   3     :     2 (mol)

  pư: 0,4->0,3   -> 0,2(mol)

  a) Vo2=n.22,4=0,3.22,4=6,72(l)

  b)mFe2O3=n.M=0,2.(56.2+16.3)=32(g)

  c) vì Vo2 =1/5 Vkk

  =>Vkk=Vo2.5=6,72.5=33.6(l)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )