Đốt cháy 23 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g khí CO2 và 27g H2O + Hỏi trong A có những ngtố nào ? + Xác định công thức phân tử của A ,biế

Question

Đốt cháy 23 g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm 44g khí CO2 và 27g H2O
+ Hỏi trong A có những ngtố nào ?
+ Xác định công thức phân tử của A ,biết tỉ khối hơi của A so với hiđro là 23

in progress 0
Rylee 1 năm 2021-07-18T14:57:08+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-18T14:58:31+00:00

  Gọi công thức tổng quát của $A$ là $C_xH_yO_z$ 

  $ m_C = 12 × \dfrac{m_{CO_2}}{44} = 12 × \dfrac{44}{44} = 12 (g) $ 

  $ m_H = 2 × \dfrac{m_{H_2O}}{18} = 2 × \dfrac{27}{18} = 3 (g) $

  $ m_C + m_H = 12 + 3 = 15 (g) < m_A $ 

  $\rightarrow$ Trong $A$ có $O,C$ và $H$ , công thức phân tử của $A$ là $C_xH_yO_z$ 

  $ m_O = m_A – ( m_C + m_H ) = 23 – ( 12 + 3 ) = 8 (g) $ 

  $ \to n_C = \dfrac{m}{M} = \dfrac{12}{12} = 1 (mol) $ 

  $ \to n_H = \dfrac{m}{M} = \dfrac{3}{1} = 3 (mol) $ 

  $ \to n_O = \dfrac{m}{M} = \dfrac{8}{16} = 0,5 (mol) $ 

  Ta có tỷ lệ : 

  $ n_C : n_H : n_O = 1 : 3 : 0,5 = 2 : 6 : 1 $ 

  Công thức đơn giản nhất : $ (C_2H_6O)_n $ 

  Mà : $ \dfrac{M_A}{M_{H_2}} = 23 $ 

  $ ⇔ M_A = M_{H_2} × 23 = 2 × 23 = 46 $

  $ \to (C_2H_6O)_n = 46 $ 

  $ ⇔ 46 × n = 46 $ 

  $ ⇒ n = 1 $ 

  Vậy công thức phân tử của $A$ là $C_2H_6O$ 

   

  0
  2021-07-18T14:58:48+00:00

  `n_{CO_2}=\frac{44}{44}=1(mol)`

  `n_{H_2O}=\frac{27}{18}=1,5(mol)`

  Bảo toàn khối lượng:

  `m_{O_2}=m_{CO_2}+m_{H_2O}-m_A`

  `=> m_{O_2}=44+27-23=48g`

  `=> n_{O_2}=\frac{48}{32}=1,5(mol)`

  Bảo toàn nguyên tố trong `A`:

  `n_C=1(mol)`

  `n_H=1,5.2=3(mol)`

  `n_O=1,5+2-1,5.3=0,5(mol)`

  `=>` Trong `A` có `O`

  `=>` Trong `A` có những nguyên tố: `C, H` và `O`

  `M_A=23.M_{H_2}=23.2=46g`/`mol`

  `n_A=\frac{23}{46}=0,5(mol)`

  Cho `A` có CTHH là `C_xH_yO_z`

  Ta có: `n_C=0,5x=1(mol)`

  `=> x=2`

  `n_H=3=0,5y(mol)`

  `=> y=6`

  `n_O=0,5=0,5z(mol)`

  `=> z=1`

  Vậy `A` có CTPT là `C_2H_6O`

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )