Đốt cháy 3,2 gam S trong không khí ý a Tính thể tích khí O2 điều kiện tiêu chuẩn tham gia phản ứng ứng b tính thể tích không khí cần dùng biết trong k

Question

Đốt cháy 3,2 gam S trong không khí ý a Tính thể tích khí O2 điều kiện tiêu chuẩn tham gia phản ứng ứng b tính thể tích không khí cần dùng biết trong không khí khí CO2 chiếm 20% thể tích không khí

in progress 0
aihong 2 ngày 2021-12-07T19:10:15+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:11:37+00:00

  Đáp án:

   V O2=2,24 lít

  V không khí=11,2 lít

  Giải thích các bước giải:

   S + O2 —> SO2

  Ta có: nS=nO2 phản ứng=3,2/32=0,1 mol

  -> V O2=0,1.22,4=2,24 lít

  ->V không khí=5V O2=2,24.5=11,2 lít

  0
  2021-12-07T19:11:38+00:00

  Đáp án:

   S + O2 -to-> SO2

  0,1   0,1            0,1

  $nS = 3,2/32 = 0,1 (mol)$

  $a/ VO2 = 0,1.22,4 = 2,24 (l)$

  $b/$

  khí O2 chiếm 20% thể tích không khí

  =>$Vkk = 5.VO2 = 5.2,24 = 11,2 (l)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )