Đốt cháy 6,2g P với khí Oxi tạo ra Đi photpho penta oxit P2O5. Viết PTHH? a/ Tính khối lượng sản phẩm tạo ra? b/ Tính thể tích Oxi phản ứng hết? Nếu

Question

Đốt cháy 6,2g P với khí Oxi tạo ra Đi photpho penta oxit P2O5. Viết PTHH?
a/ Tính khối lượng sản phẩm tạo ra?
b/ Tính thể tích Oxi phản ứng hết? Nếu lấy Oxi từ không khí thì thể tích không khí đã dùng
là bao nhiêu? (Các khí đo ở đktc)
c/ Nếu cho lượng Oxi trên phản ứng với 5,6g Fe thì tạo ra bao nhiêu gam Fe3O4

in progress 0
Emery 3 ngày 2021-12-07T23:49:31+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T23:51:17+00:00

  a)PTHH : 4P + 5O2 -> 2P2O5
  -nP : 6,2/31 = 0,2 mol
  cứ 4 mol P -> 2 mol P2O5
        0,2          -> 0,1
  -> mP2O5 : 0,1*142 = 14,2(g)
  b) cứ 4 mol P -> 5 mol O2
             0,2         -> 0,25
  ->VO2 : 0,25*22,4 = 5,6(l)
  ->V không khí = 5,6*100/20 = 28(l) (vì oxi chiếm 20% không khí)
  c)PTHH : 3Fe + 2O2 -> Fe3O4
  nO2 = 0,25 mol
  nFe = 5,6/56 = 0,1 mol
  theo lý thuyết : cứ 3 mol Fe -> 2 mol O2
  trên thực tế có :      0,1            -> 0,25
  -> O2 dư
  -> tính theo Fe
  cứ 3 mol Fe -> 1 mol Fe3O4
        0,1            -> 1/30
  ->mFe3O4 : 1/30*232 = 7,73(g)

  0
  2021-12-07T23:51:27+00:00

  Đáp án: 

  a) $m_{P_2O_5}$ = $14,2(g)_{}$

  b) $V_{O_2}$ = $5,6(l)_{}$

      $V_{KK}$ = $28(l)_{}$

  c) $m_{Fe_3O_4}$ = $29(g)_{}$

  Giải thích các bước giải:

   PTHH: $4P+5O_{2}$ → $2P_{2}O_5$ (Nhiệt độ)

    Hspt:     4          5               2  (mol)

    Pư:        0,2      0,25           0,1 (mol)

  Tóm tắt:

    $m_{P}= 6,2(g)$ 

  Tính số mol:

    $n_{P}$ = $\frac{m_{P} }{M_P}$ = $\frac{6,2}{31}=0,2(mol)$ 

  Tính theo yêu cầu:

   a) $m_{P_2O_5}$ = $n_{P_2O_5}$ * $M_{P_2O_5}$ 

                               = $0,1_{}$ * $(2*31+5*16)_{}$ 

                               = $14,2(g)_{}$ 

   b) $V_{O_2}$ = $n_{O_2}$ * $22,4_{}$ 

                         = $0,25_{}$ * $22,4_{}=5,6(l)$ 

  $V_{KK}$ = $5V_{O_2}= 5*5,6=28(l)$

  c) Câu c bạn tham khảo bạn ở dưới nha, dạng này trường mình chưa dạy.

        (Chỗ viết PTHH bạn nhớ ghi t độ lên mũi tên giúp mình nha)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )