đốt cháy 6 gam kim loại R phải dùng hết 5,6 l khí clo (đktc). tìm kim loại R, biết R có hóa trị tối đa là III

Question

đốt cháy 6 gam kim loại R phải dùng hết 5,6 l khí clo (đktc). tìm kim loại R, biết R có hóa trị tối đa là III

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-12T07:49:03+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-12T07:50:34+00:00

  $n_{Cl_2}=5,6/22,4=0,25mol$

  $PTPU :$

  $2R+nCl_2\to 2RCl_n$

  $\text{Theo pt:}$

  $n_R=\dfrac{2}{n}.n_{Cl_2}=\dfrac{2}{n}.0,25=\dfrac{0,5}{n}mol$

  $⇒M_R=\dfrac{6}{\dfrac{0,5}{n}}=12n$

  Vì R là kim loại nên biện luận 1–>3

  $+)n=1⇒M_R=12(Loại)$

  $+)n=2⇒M_R=24(Mg)$

  $+)n=3⇒M_R=36(Loại)$

  $\text{Vậy kim loại R là Mg}$

  0
  2021-10-12T07:50:37+00:00

  Đáp án:

  Kim loại R cần tìm là Magiê (Mg)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi hóa trị của kim loại R là x.

  $PTPƯ:2R+xCl_2\xrightarrow{} 2RCl_x$

  $n_{Cl_2}=\dfrac{5,6}{22,4}=0,25mol.$

  $Theo$ $pt:$ $n_{R}=\dfrac{2}{x}n_{Cl_2}=\dfrac{0,5}{x}mol.$

  $⇒M_{R}=\dfrac{6}{\frac{0,5}{x}}=12x.$

  Nếu x = 1 thì $M_{R}=12g/mol.$  (Không thỏa mãn)

  Nếu x = 2 thì $M_{R}=24g/mol.$  (Thỏa mãn)

  Nếu x = 3 thì $M_{R}=36g/mol.$  (Không thỏa mãn)

  ⇒ x = 2.

  ⇒ Kim loại R cần tìm là Magiê (Mg)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )