Đốt cháy 9,2 gam rượu etylic trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn a) tính thể tích không khí cần dùng ở ( đktc), biết oxi chiếm 20% thể

Question

Đốt cháy 9,2 gam rượu etylic trong không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn
a) tính thể tích không khí cần dùng ở ( đktc), biết oxi chiếm 20% thể tích của không khí
b) nếu cho rượu etylic trên tác dụng với 18 gam axit axetic có mặt H2SO4 đặc, đun nóng đến khi phản ứng kết thúc thì thu được sản phẩm gì? Gọi tên và tính khôiz lượng sản phẩm, biết hiệu xuất phản ứng là 80%

in progress 0
Maya 5 tháng 2021-07-16T07:39:47+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T07:41:19+00:00

  Đáp án:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {V_{kk}} = 67,2l\\
  b)\\
  {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 14,08g
  \end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

   \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {C_2}{H_5}OH + 3{O_2} \xrightarrow{t^0} 2C{O_2} + 3{H_2}O\\
  {n_{{C_2}{H_5}OH}} = \dfrac{{9,2}}{{46}} = 0,2\,mol\\
  {n_{{O_2}}} = 3{n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,6\,mol\\
  {V_{kk}} = 0,6 \times 5 \times 22,4 = 67,2l\\
  b)\\
  {n_{C{H_3}COOH}} = \dfrac{{18}}{{60}} = 0,3\,mol\\
  C{H_3}COOH + {C_2}{H_5}OH \to C{H_3}COO{C_2}{H_5} + {H_2}O\\
  \text{ Lập tỉ lệ }:\dfrac{{{n_{C{H_3}COOH}}}}{1} > \dfrac{{{n_{{C_2}{H_5}OH}}}}{1}(0,3 > 0,2)\\
   \Rightarrow \text{ $CH_3COOH$ dư tính theo $C_2H_5OH$ } \\
  C{H_3}COO{C_2}{H_5}:etyl\,{\rm{ax}}etat\\
  {n_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = {n_{{C_2}{H_5}OH}} = 0,2\,mol\\
  H = 80\%  \Rightarrow {m_{C{H_3}COO{C_2}{H_5}}} = 0,2 \times 88 \times 80\%  = 14,08g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )