Đốt cháy a(g) HCHC CnH2n+2. Sau pu thu 4,48(l) CO2 đktc và 4,5(g) H2O a) Pt b)Tìm HCHC (n=?) c) Tính giá trị của a(g) Cần gấp ạ

Question

Đốt cháy a(g) HCHC CnH2n+2. Sau pu thu 4,48(l) CO2 đktc và 4,5(g) H2O
a) Pt
b)Tìm HCHC (n=?)
c) Tính giá trị của a(g)
Cần gấp ạ

in progress 0
Reagan 3 tháng 2021-09-11T06:45:54+00:00 1 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-11T06:47:47+00:00

  Đáp án:

  \({C_4}{H_{10}}\)

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng xảy ra:

  \({C_n}{H_{2n + 2}} + (1,5n + 0,5){O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}nC{O_2} + (n + 1){H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{C{O_2}}} = \frac{{4,48}}{{22,4}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({n_{{H_2}O}} = \frac{{4,5}}{{18}} = 0,25{\text{ mol}}\)

  \( \to {n_{hchc}} = {n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,25 – 0,2 = 0,05{\text{ mol}}\)

  \( \to n = \frac{{{n_{C{O_2}}}}}{{{n_{hc}}}} = \frac{{0,2}}{{0,05}} = 4\)

  CTPT là \({C_4}{H_{10}}\)

  \( \to a = 0,05.(12.4 + 10) = 2,9{\text{ gam}}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )