đốt cháy hết 0,27 mol hỗn hợp khí E gồm amin X; amin Y bậc 3 (x,y đều no đơn chức mạch hở) cần dùng 0,9675mol khí oxi nếu cho 0,27 mol hỗn hợp E tác d

Question

đốt cháy hết 0,27 mol hỗn hợp khí E gồm amin X; amin Y bậc 3 (x,y đều no đơn chức mạch hở) cần dùng 0,9675mol khí oxi nếu cho 0,27 mol hỗn hợp E tác dụng hết với hcl thu được m g muối. giá trị m?

in progress 0
Kinsley 2 tháng 2021-10-01T11:31:24+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-01T11:32:37+00:00

  Đáp án:

   m=21,585 gam

  Giải thích các bước giải:

   Gọi công thức của 2 amin là \({C_n}{H_{2n + 3}}N\) 

  Đốt cháy hỗn hợp:

  \({C_n}{H_{2n + 3}}N + (1,5n + 0,75){O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}nC{O_2} + (n + 1,5){O_2} + 0,5{N_2}\)

  \(\frac{{{n_{{O_2}}}}}{{{n_E}}} = 1,5n + 0,75 = \frac{{0,9675}}{{0,27}} = \frac{{43}}{{12}} \to n = \frac{{17}}{9}\)

  \( \to {m_E} = 0,27.(14n + 3 + 14) = 11,73{\text{ gam}}\)

  Cho E tác dụng với HCl

  \({C_n}{H_{2n + 3}}N + HCl\xrightarrow{{}}{C_n}{H_{2n + 4}}NCl\)

  \( \to {n_{HCl}} = {n_E} = 0,27{\text{ mol}}\)

  \( \to m = {m_E} + {m_{HCl}} = 11,73 + 0,27.36,5 = 21,585{\text{ gam}}\)

  0
  2021-10-01T11:32:55+00:00

  Quy đổi hỗn hợp amin: $CH_3NH_2$ ($0,27$ mol), $CH_2$

  $2CH_3NH_2+4,5O_2\to 2CO_2+5H_2O+N_2$

  $CH_2+1,5O_2\to CO_2+H_2O$

  $\to \dfrac{4,5}{2}n_{CH_3NH_2}+1,5n_{CH_2}=0,9675$

  $\to n_{CH_2}=0,24(mol)$

  Quy đổi muối thu được gồm $CH_3NH_3Cl$ ($0,27$ mol), $CH_2$ ($0,24$ mol)

  $\to m=0,27.67,5+0,24.14=21,585g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )