đốt cháy hòa toàn hợp chất hữu cơ Y cần 6,72 lít O2(đktc) . sản phẩm cháy ( chỉ có CO2 và nước ) hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 1

Question

đốt cháy hòa toàn hợp chất hữu cơ Y cần 6,72 lít O2(đktc) . sản phẩm cháy ( chỉ có CO2 và nước ) hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 thấy có 19.7 gam kết tủa xuất hiện và khối lượng của dd giảm 5,5 gam . lọc bỏ kết tủa , dun nóng nước lọc thì thu được 9,85 gam kết tủa nữa . hãy xác địn công thức phân tử của Y

in progress 0
Josie 4 tuần 2021-09-06T09:50:58+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T09:52:01+00:00

  Đáp án:

  \(C_2H_6O\)

  Giải thích các bước giải:

  Sơ đồ phản ứng:

  \(Y + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{{O_2}}} = \frac{{6,72}}{{22,4}} = 0,3{\text{ mol}}\)

  Dẫn sản phẩm cháy vào \(Ba(OH)_2\), lọc kết tủa đun thêm được kết tủa nữa nên phản ứng xảy ra như sau.

  \(Ba{(OH)_2} + C{O_2}\xrightarrow{{}}BaC{O_3} + {H_2}O\)

  \(Ba{(OH)_2} + 2C{O_2}\xrightarrow{{}}Ba{(HC{O_3})_2}\)

  \(Ba{(HC{O_3})_2}\xrightarrow{{{t^o}}}BaC{O_3} + C{O_2} + {H_2}O\)

  Ta có: 

  \({n_{BaC{O_3}(1)}} = \frac{{19,7}}{{197}} = 0,1{\text{ mol}}\)

  \({n_{BaC{O_3}(2)}} = \frac{{9,85}}{{197}} = 0,05{\text{ mol = }}{{\text{n}}_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}}\)

  Bảo toàn \(C\).

  \({n_{C{O_2}}} = {n_{BaC{O_3}}} + 2{n_{Ba{{(HC{O_3})}_2}}} = 0,1 + 0,05.2 = 0,2{\text{ mol}}\)

  BTKL:

  \({m_{dd{\text{ giảm}}}} = {m_{BaC{O_3}}} – ({m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}})\)

  \( \to {m_{C{O_2}}} + {m_{{H_2}O}} = 19,7 – 5,5 = 14,2{\text{ gam}}\)

  \( \to {m_{{H_2}O}} = 14,2 – 0,2.44 = 5,4{\text{gam}}\)

  \( \to {n_{{H_2}O}} = \frac{{5,4}}{{18}} = 0,3{\text{ mol > }}{{\text{n}}_{C{O_2}}}\)

  Vậy \(Y\) no

  \( \to {n_Y} = {n_{{H_2}O}} – {n_{C{O_2}}} = 0,3 – 0,2 = 0,1{\text{ mol}}\)

  \({n_C} = {n_{C{O_2}}} = 0,2{\text{ mol}}\)

  \({n_H} = 2{n_{{H_2}O}} = 0,6{\text{ mol}}\)

  Bảo toàn \(O\)

  \({n_{O{\text{ trong Y}}}} = 0,2.2 + 0,3 – 0,3.2 = 0,1{\text{ mol}}\)

  \( \to {C_Y} = \frac{{0,2}}{{0,1}} = 2;{H_Y} = \frac{{0,6}}{{0,1}} = 6;{O_Y} = \frac{{0,1}}{{0,1}} = 1\)

  Vậy CTPT của Y là \(C_2H_6O\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )