Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ Y cho sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 1,24 gam a Tìm CTĐGN

Question

Đốt cháy hoàn toàn 0,6 gam hợp chất hữu cơ Y cho sản phẩm cháy qua bình Ca(OH)2 dư thấy có 2 gam kết tủa và khối lượng bình tăng 1,24 gam
a Tìm CTĐGN của Y
b Tìm CTPT của Y biết 3 gam Y có thể tích bằng thể tích của 1,6 gam Oxi trong cùng điều kiện

in progress 0
Skylar 4 tháng 2021-08-11T22:57:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T22:58:58+00:00

  a,

  $n_{CO_2}=n_{CaCO_3\downarrow}=\dfrac{2}{100}=0,02(mol)$

  $\Rightarrow n_C=n_{CO_2}=0,02(mol)$

  $\Delta m_b=1,24g=m_{CO_2}+m_{H_2O}$

  $\Rightarrow 44n_{CO_2}+18n_{H_2O}=1,24g$

  $\Rightarrow n_{H_2O}=\dfrac{1,24-0,02.44}{18}=0,02(mol)$

  $\Rightarrow n_H=2n_{H_2O}=0,04(mol)$

  $\Rightarrow n_O=\dfrac{0,6-0,02.12-0,04}{16}=0,02(mol)$

  $n_C: n_H: n_O=0,02:0,04:0,02=1:2:1$

  $\Rightarrow$ CTĐGN: $CH_2O$

  b,

  $n_Y=n_{O_2}=\dfrac{1,6}{32}=0,05(mol)$

  $\Rightarrow M_Y=\dfrac{3}{0,05}=60$

  Đặt CTPT Y: $(CH_2O)_n$

  $\Rightarrow n=2$

  Vậy CTPT là $C_2H_4O_2$

  0
  2021-08-11T22:59:04+00:00

  Đáp án:

  CH2O

  Giải thích các bước giải:

  a) CaCO3 kết tủa

   Ta có pt:

  CO2 + Ca(OH) 2 —> CaCO3 +H2O

   0,02 mol     <—— 0,02mol

  nCaCO3 = nCO2 = nC = 2/100 = 0,02 mol

  mtăng = mCO2 + mH20 = 1,24 => mH20 = 1,24 – 0,02×44 = 0,36g

  nH= 2nH20 =0,36/18 = 0,02 mol

  n0 = my – (mC+mH)/16 = 0,02 mol

  gọi ctdgn của Y là CxHyOz, ta có:

  x:y:z = nC:nH:nO = 0,02 : 0,04 : 0,02 = 1:2:1

  vậy ctdgn của Y là : (CH2O)n

  b) Ta có: Vy = VO2

  => nY = nO2 => 3x/30 = 1,6/16 => x=1 

  Vậy CTPT là CH2O  buồn ngủ r 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )